Wednesday, 13 May 2015

Analisis Gurindam 12 oleh: Cikgu Aina

1.0              Pengenalan

Perkataan gurindam berasal daripada bahasa Tamil kirindam yang membawa maksud umpama. Asal usul kewujudan gurindam di tanah Melayu adalah disebabkan oleh proses perdagangan orang tamil yang datang berdagang ke Indonesia suatu ketika dahulu. Ekoran daripada itu, gurindam dikategorikan sebagai puisi lama Indonesia yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Kini, gurindam dikenali sebagai satu bentuk puisi Melayu tradisional yang terdiri daripada dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama serta mempunyai kesatuan yang utuh.

            Raja Ali Haji et.al (2007: 7) menyatakan bahawa gurindam adalah perkataan yang berima pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya. Rima pertama dalam gurindam akan dianggap sebagai syarat, manakala rima yang kedua pula dianggap sebagai jawapan bagi memenuhi syarat tersebut. Kebiasaannya, jumlah suku kata bagi tiap-tiap baris serta iramanya tidak ditentukan. Tujuan utama gurindam adalah untuk menyampaikan nasihat atau kebenaran dengan cara ringkas, mudah dan padat. Irama bagi gurindam adalah sama dengan irama pantun dan juga syair.  Gurindam merupakan puisi yang dibaca untuk direnungkan dan diresapi makna yang terkandung di dalamnya oleh pembaca.

Antara gurindam yang terkenal ialah Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji pada tahun 1809 hingga tahun 1872 di Pulau Penyengat. Raja Ali Haji menulis gurindam ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sendiri. Gurindam ini dinamakan sebagai Gurindam 12 kerana terdiri daripada 12 fasal. Antara perkara yang diperkatakan dalam kesemua fasal tersebut adalah tentang tentang ibadah, kewajipan raja, kewajipan anak, kewajipan orang tua, budi pekerti, hidup bermasyarakat dan beberapa perkara lain lagi. Jika diteliti secara lebih mendalam, gurindam hasil ciptaan Raja Ali Haji ini mempunyai kekuatan dari segi falsafah dan pemikiran serta kepengarangan dan estetikanya yang tersendiri.


2.0              Falsafah dan Pemikiran

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010:406)  falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Mohd. Rashid Md Idris et. al (2014:16) pula mendefinisikan falsafah sebagai cinta kepada ilmu kebenaran. Dalam erti kata lain, falsafah adalah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang sesuatu masalah dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Oleh itu, secara umumnya konsep falsafah boleh dianggap sebagai kesenian berfikir secara mendalam yang dianggap bernas dan waras tentang sesuatu subjek. Dalam konteks karya agung Melayu, falsafah dapat dibahagikan kepada 8 bidang yang utama iaitu bidang etika, metafizika, sejarah, sosial, ekonomi, kosmologi, politik, dan bidang logik.

            Dalam Gurindam 12, falsafah utama yang menjadi pegangan pengkarya dalam penghasilannya adalah tentang keislaman atau keagamaan. Falsafah keagamaan sangat ditekankan oleh beliau dalam dirinya sendiri serta rakyatnya. Baginya, agama merupakan pegangan yang sangat penting bagi seseorang individu. Sekiranya individu tersebut tidak mempunyai agama, pasti kehidupannya akan menjadi tidak sempurna tanpa hala tuju yang tepat. Falsafah utama dalam gurindam ini dapat dibuktikan melalui baris pertama dan kedua dalam fasal pertama iaitu :

… Barangsiapa tiada memegang agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. …

Berdasarkan contoh di atas, pengarang jelas berpegang kepada falsafah keislaman atau keagamaan kerana baginya setiap manusia perlu memiliki agama masing-masing. Hal ini demikian kerana agama adalah pegangan penting yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya agama, kehidupan manusia akan lebih terarah dan begitu juga jika sebaliknya.
Seterusnya, falsafah kedua yang terkandung dalam Gurindam 12 ini ialah dari segi etika. Umumnya, etika sering dikaitkan dengan pemikiran tentang moral, pendidikan, pengajaran dan juga tingkah laku. Menurut K. Bertens dalam Antonius Atosokhi Gea (2005), etika ditakrifkan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang individu atau suatu kelompok masyarakat ketika bertingkah laku. Melalui penelitian terhadap gurindam ini, falsafah etika dapat dilihat melalui contoh di bawah ini :
… Apabila anak tidak dilatih,
Jika besar bapanya letih.
Apabila banyak mencela orang,
Itulah tanda dirinya kurang.
Apabila orang yang banyak tidur,
Sia-sia sahajalah umur.
Apabila mendengar akan khabar,
Menerimanya itu hendaklah sabar.
Apabila menengar akan aduan,
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
Apabila perkataan yang lemah-lembut,
Lekaslah segala orang mengikut.
Apabila perkataan yang amat kasar,
Lekaslah orang sekalian gusar. …

Secara keseluruhannya, contoh di atas membawa mesej kepada golongan ibu bapa yang diingatkan agar mendidik anak-anak dengan etika yang baik. Bukan itu sahaja, malahan ibu bapa juga diingatkan agar menerapkan budi pekerti yang mulia dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Hal ini bagi mengelakkan anak-anak daripada bersikap negatif. Ibu bapa perlu menerapkan etika yang baik misalnya seperti tidak menghina individu lain, manfaatkan masa dengan sebaik mungkin, menjaga tutur kata dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ketika bertutur dan lain-lain lagi. Oleh itu, fasal ketujuh dalam gurindam ini jelas menunjukkan falsafah yang berkaitan dengan etika yang dijadikan sebagai peringatan kepada golongan ibu bapa dalam mendidik anak-anak.
            Di samping itu, bidang sosial juga merupakan salah satu falsafah yang terkandung dalam karya Raja Ali Haji ini. Melalui bidang ini, pengarang telah mengetengahkan gambaran realiti kehidupan manusia berdasarkan konteks tertentu sebagai falsafahnya. Sebagai contoh, pengarang lebih menekankan hubungan antara individu dalam pergaulan sosial. Contohnya adalah seperti di bawah ini :
Cahari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan obat.
Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan tiap seteru.
Cahari olehmu akan isteri,
Yang boleh dimenyerahkan diri.
Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang yang setiawan.
Cahari olehmu akan ‘abdi,
Yang ada baik sedikit budi,
            Contoh di atas merupakan petikan yang diambil daripada fasal keenam dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Fasal keenam ini berpegang kuat pada falsafah dalam pergaulan sosial. Dalam hubungan persahabatan, manusia diingatkan agar mencari rakan yang boleh mendorong kepada kebaikan serta rakan yang mempunyai semangat setiakawan. Hal ini kerana semangat setiakawan akan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan agar sentiasa ada bersama ketika susah ataupun senang. Situasi ini bukan sahaja ditekankan dalam hubungan sosial antara rakan-rakan sahaja, malah hubungan dengan guru juga turut ditekankan oleh pengarang. Dalam usaha menuntut ilmu, seseorang individu itu digalakkan untuk menuntut ilmu dengan guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
            Seterusnya, dalam Gurindam 12 ini juga mempunyai kekuatan dari segi pemikirannya yang tersendiri. Mohd. Rashid Md Idris et. al (2014:69) menyatakan bahawa pemikiran kebiasaannya akan bermula dengan idea, kemudiannya dimatangkan pengarang menjadi subjek dan akhirnya menjadi buah-buah fikiran yang bernas dan signifikan. Secara umumnya pula, pemikiran ditakrifkan sebagai subjek yang dibawa oleh pengarang dalam proses penghasilan sesebuah karya. Kebiasaannya, pengarang akan menyampaikan pemikirannya melalui idea dan pengalaman yang dimantapkan melalui melalui imaginasi dan kreativitinya. Bukan itu sahaja, bahkan sesetengah individu menganggap pemikiran adalah mesej atau tujuan serta idealisma yang dibawa oleh pengarang. Ekoran daripada itu, dalam gurindam ini kekuatan pengarang terletak pada pemikiran yang dibawanya iaitu nasihat-nasihat tentang kehidupan yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Antara nasihat tentang kehidupan yang terdapat dalam gurindam ini adalah seperti berikut :
Dengan bapa jangan durhaka,
Supaya Allah tidak murka.
Dengan ibu hendaklah hormat,
Supaya badan dapat selamat.
Dengan anak janganlah lalai,
Supaya boleh naik ke tengah balai.
Dengan kawan hendaklah adil,
Supaya tangannya jadi kapil.

Contoh di atas menjelaskan tentang pemikiran pengarang yang menasihati masyarakat dengan menyatakan bahawa setiap individu perlu menunaikan tanggungjawab sesama insan. Tanggungjawab yang dimaksudkan di sini ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa, isteri atau suami, anak-anak serta masyarakat. Melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapa merupakan salah satu platform untuk mendapat keberkatan hidup di dunia dan juga di  akhirat. Dalam konteks Islam, ibu bapa mendapat kedudukan yang paling tinggi serta mulia di sisi Allah S.W.T. Tanpa ibu bapa, seseorang individu itu tidak akan wujud di dunia ini.
           
Selain itu, pemikiran yang terkandung dalam Gurindam 12 ini juga turut memberi nasihat sebagai panduan dalam menjalani kehidupan iaitu menjaga pancaindera yang dianugerahkan oleh Allah sebaik mungkin. Menjaga pancaindera yang dianugerahkan daripada perkara-pekara negatif merupakan satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan terhadap manusia kerana pancaindera merupakan amanah yang tidak ternilai kepada setiap individu. Menjaga pancaindera daripada perkara mungkar atau negatif seperti berzina, mengumpat atau menabur fitnah akan membuktikan tahap keimanan dan ketakwaan seseorang individu itu kepada pencipta. Penggunaan pancaindera pada landasan yang betul akan memberi pulangan kebaikan kepada individu itu misalnya seperti memperoleh keberkatan, dipandang mulia oleh masyarakat serta terhindar daripada dosa-dosa kecil atau besar. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui contoh di bawah ini :

Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadaiah damping.
Apabila terpelihara lidah,
Niscaya dapat daripadanya paedah.
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fi’il yang tiada senonoh.
Anggota tengah hendaklah ingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat
Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjaian yang membawa rugi.

            Contoh rangkap gurindam di atas membuktikan nasihat kepada setiap individu supaya bertanggungjawab terhadap pancaindera yang dianugerahkan serta mengetahui dengan lebih jelas tingkah laku yang dilakukan sama ada memberi kebaikan atau keburukan terhadap diri sendiri ataupun masyarakat sekeliling.


3.0              Kepengarangan dan Estetika

Selain daripada mempunyai kekuatan dari segi falsafah dan pemikiran, sesebuah karya sastera itu juga haruslah mempunyai kekuatan dari segi kepengarangan dan estetikanya yang tersendiri. Kebiasaannya, kekuatan dari segi kepengarangan dan estetika terdiri daripada dua tahap iaitu tahap rendah mahupun tahap tinggi. Merujuk kepada kekuatan kepengarangan dalam sesebuah karya, umumnya kepengarangan dianalisis daripada aspek keperibadian yang dipamerkan pengarang. Dalam konteks ini, keperibadian dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi seseorang pengarang. Dalam erti kata yang lain, prinsip keperibadian dianggap sebagai klimaks dalam perjuangan seseorang pengarang dalam menghasilkan karya. Pengarang akan berusaha untuk membina teks yang unggul dalam mencipta sifat keperibadiannya yang tersendiri.

            Seperti karya-karya sastera yang lain, Gurindam 12 yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ini juga mempunyai kekuatan dari aspek kepengarangannya yang tersendiri. Raja Ali Haji merupakan seorang tokoh karya agung yang telah banyak menerbitkan karya berbentuk buku tatabahasa, kamus, syair serta gurindam.  Beliau dianggap sebagai seorang pujangga Melayu yang sangat terkemuka dalam sejarah kesusasteraan Melayu tanah air. Setelah dinobatkan sebagai pujangga yang terkenal dalam dunia kesusasteraan Melayu, beliau memiliki impian untuk memperbaiki bangsa dan berharap agar bangsa Melayu maju di dunia dan akhirat, hidup dalam kemuafakatan serta berlandaskan hukum syariat. Impian beliau ini banyak diluahkan melalui karyanya yang mana dapat dilihat bahawa kebanyakan karya beliau adalah berkisarkan tentang keagamaan. Unsur keagamaan ini jelas dapat dilihat melalui karya-karya beliau dan salah atu daripadanya ialah Gurindam 12.

            Seperti yang diterangkan pada bahagian sebelum ini, pemikiran utama yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui Gurindam 12 ini adalah berkisarkan tentang nasihat. Walaupun nasihat menjadi perkara utama, tetapi pengarang masih menjadikan unsur keagamaan sebagai asas dalam nasihat tersebut. Hal ini bermakna nasihat-nasihat yang disampaikan melalui gurindam tersebut adalah nasihat-nasihat yang berlandaskan keagamaan. Misalnya, keseluruhan fasal yang terkandung dalam gurindam ini menasihati masyarakat agar taat dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Perkara ini dapat dibuktikan melalui contoh di bawah ini :

Barang siapa tiada memegang agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat,
Maka ia itulah orang yang ma’rifat
Barang siapa mengenal Allah,
Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia,
Tahulah ia barang yang teperdaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
Tahulah ia dunia mudarat.
Petikan di atas merupakan petikan daripada fasal pertama yang terdapat dalam Gurindam 12. Dalam fasal ini, Raja Ali Haji menerangkan bahawa individu yang sangat taat dan patuh kepada agama dianggap berjaya dalam kehidupan di dunia berbanding manusia yang tidak taat dan tidak patuh pada agama. Di samping itu, unsur keagamaan yang dianggap sebagai salah satu daripada keperibadian kepengarangan Raja Ali Haji dalam gurindam ini turut dipaparkan melalui salah satu bahagian daripada fasal kedua seperti di bawah ini :
Barang siapa meninggalkan sembahyang,
Seperti rumah tiada bertiang.

Petikan bahagian fasal kedua di atas membicarakan berkenaan rukun Islam yang pertama iaitu tentang solat. Seperti sedia maklum, solat merupakan tiang kepada individu yang memeluk agama Islam.  Oleh hal yang demikian, dalam gurindam ini beliau menyatakan bahawa individu yang meninggalkan solat sama seperti rumah yang tidak bertiang.  Kiasan yang digunakan oleh Raja Ali Haji ini jelas menunjukkan beliau sentiasa menjadikan unsur keagamaan sebagai salah satu daripada sifat keperibadian kepengarangannya walaupun dalam bentuk nasihat.

Seterusnya selain daripada kekuatan dari segi kepengarangan, kekuatan dari segi nilai estetika juga seharusnya mendapat perhatian dalam kalangan pembaca. Kamus Dewan Edisi Keempat (2010:401) mendefinisikan estetika sebagai cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa dan lain-lain. Justeru, konsep estetika dalam gurindam ini dipaparkan melalui sentuhan rasa dan daya fikir dalam kalangan pembaca dengan melihat kecerdasan dan jalinan keindahan bahasa seseorang pengarang. Luahan hati pengarang melalui kata-kata dan bayangan budaya kehidupan masyarakat adalah amat penting dalam menghasilkan sesuatu karya. Nilai seni ini akan dapat dirasakan oleh pembaca yang tangkas menangkap melalui mata akal dan mata hati terhadap hasil karya. Dalam konteks estetika kesusasteraan Melayu, istilah keindahan dianggap sebagai salah satu istilah pokok.

Perkataan estetika dalam bahasa Yunani disebut sebagai aesthesis yang membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh pancaindera atau lebih khusus lagi membawa maksud kepekaan manusia terhadap sesuatu gaya penulisan. Nor Azman Ab. Aziz (2013:2) pula berpendapat bahawa estetika sebenarnya merupakan bidang ilmu yang membahaskan keindahan, bagaimana sesuatu seni itu terhasil dan bagaimana seseorang dapat merasainya atau menghayatinya. Selain itu, estetika juga boleh diertikan sebagai persepsi pancaindera (sense of perception) apabila digunakan untuk  kajian falsafah. Apabila dilihat dari sudut konsep yang berkaitan dengan karya, unsur estetika ini dikatakan berkait rapat dengan karya yang dihasilkan iaitu penghasilan bahasa yang estetik iaitu indah dan berseni.

Contohnya, dalam Gurindam 12 ini Raja Ali Haji mempamerkan unsur estetika dengan cara menggunakan perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dalam satu pasangan sahaja. Contohnya adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini :
Jika hendak mengenai orang berbangsa,
Lihat kepada budi dan bahasa,
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
Sangat memeliharakan yang sia-sia.

            Contoh di atas menunjukkan salah satu daripada unsur estetika yang sangat menarik digunakan oleh pengkarya. Hal ini demikian kerana bermula dari fasal pertama hingga fasal kedua belas, pengkarya berjaya menggunakan perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dalam satu pasangan sahaja. Contohnya perkataan akhir baris pertama berpasangan dengan baris kedua. Manakala, baris ketiga pula berpasangan dengan baris keempat.

Keindahan atau estetika seterusnya yang terkandung dalam gurindam ini adalah pada pemilihan kata dalam nasihat yang ingin disampaikan. Dalam situasi ini, pemilihan kata yang digunakan oleh Raja Ali Haji amat ringkas sekali. Tetapi, mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan sempurna dalam kalangan pembaca. Misalnya, Raja Ali Haji telah menggunakan kata yang ringkas dalam unsur perbandingan seperti contoh di bawah ini :

Barang siapa meninggalkan sembahyang,
Seperti rumah tiada bertiang.

            Berdasarkan petikan di atas, baris kedua menunjukkan perbandingan secara terus iaitu pengkarya membandingkan keadaan bagi individu yang tidak menunaikan solat sama seperti keadaan rumah yang dibina tanpa tiang. Hal ini kerana solat adalah tuntutan paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sekiranya individu tersebut tidak menunaikan solat, kehidupannya dianggap tidak sempurna dan tidak berkat. Keadaan ini disamakan seperti proses membina rumah. Sekiranya rumah yang ingin dibina itu tidak mempunyai tiang, rumah tersebut juga akan dianggap tidak sempurna pembinaannya. Contoh ini jelas menunjukkan nilai keindahan dalam pemilihan kata yang terdapat dalam Gurindam 12 ini.


4.0              Kesimpulan


Kesimpulannya melalui Gurindam 12 ini, Raja Ali Haji memaparkan satu gambaran yang jelas terhadap tradisi dan amalan kehidupan masyarakat Melayu. Sebagai satu inisiatif, beliau telah mengubah pegangan dan nasihat terhadap masyarakat Melayu ke dalam bentuk gurindam. Gurindam seperti ini merupakan warisan budaya masyarakat melayu yang luar biasa yang wajib dilestarikan penggunaannya. Sehubungan itu, gurindam seperti ini perlu diperluaskan pembacaannya dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana isi kandungannya mengandungi unsur nasihat yang boleh dimanfaatkan dalam kehidupan harian. Bukan itu sahaja, malahan berdasarkan penelitian terhadap Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini juga kebijaksanaan berbahasa dalam menyampaikan nasihat jelas terpapar. Semua pesanan dan nasihat yang ingin disampaikan digubah dalam bentuk dalam kata-kata puitis yang indah dan penuh estetika. Oleh itu, tidak hairanlah Gurindam 12 ini dianggap sebagai salah satu karya yang agung dalam bidang kesusasteraan Melayu.

No comments:

Post a Comment